Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Theo Quyết định số 55/QĐ-EVNGENCO1, ngày 11/3/2015 của Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, cơ cấu tổ chức và điều hành của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải gồm:

     - Giám đốc

     - Các Phó Giám đốc

     - Bộ máy giúp việc gồm: 13 phòng, Phân xưởng

Sơ đồ cơ cấu tổ chức: