Chính sách chất lượng_CD

Chính sách Chất lượng - Môi trường - An toàn

Thứ ba, 22/6/2021 | 15:10 GMT+7

Chính sách CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN - CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

(TCVN: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018)

Với phương châm: “An toàn – Môi trường – Chất lượng – Kinh tế - An ninh”, toàn thể CB.CNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cam kết thực hiện:

  1. Đảm bảo sản xuất điện an toàn cho con người, cho thiết bị, cho Nhà máy;
  2. Quan tâm đến lợi ích của khách hàng, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp;
  3. Tuân thủ các yêu cầu luật định về chất lượng, an toàn, môi trường;
  4. Vận hành các hệ thống xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phép;
  5. Không ngừng duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển của Công ty;
  6. Góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Chí Thành