Quy tắc ứng xử TPCDH

Quy tắc ứng xử TPC DUYENHAI

Thứ năm, 24/6/2021 | 14:43 GMT+7

Giới thiệu bộ Quy tắc ứng xử TPC DUYENHAI

Bộ quy tắc ứng xử của TPC DUYENHAI được xây dựng trên nền tảng Bộ Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1 đã được ban hành năm 2013.

Bộ quy tắc ứng xử của TPC DUYEN HAI khi đi vào áp dụng thực tiễn sẽ phát huy được năng lực của từng CBCNV Công ty và là động lực thúc đẩy cho mỗi CBCNV thực thi có hiệu quả công tác chuyên môn, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp và thái độ làm việc văn minh, có văn hóa.

Bộ quy tắc ứng xử TPC DUYENHAI quy định chuẩn mực được ứng dụng, đồng hành cho mỗi CBCNV Công ty, được quán triệt, hiểu sâu sắc và hành động thông qua hành vi ứng xử khi làm việc, giao tiếp, góp phần gìn giữ và nâng cao truyền thống đoàn kết nội bộ, đồng thời tạo dựng hình ảnh và giữ vững niềm tin của khách hàng, của đối tác và của cộng đồng đối với TPC DUYENHAI

Xem đầy đủ bộ Quy tắc ứng xử TPC DUYENHAI tại đây