EVN hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tại Đề án 06 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao thực hiện kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp 2 dịch vụ là Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và Thay đổi chủ thể hợp đồng mua...

EVNGENCO1 - Hành trình 10 năm: Nhìn lại và tri ân

Chặng đường 10 năm của Tổng công ty Phát điện 1 - một bước rất ngắn của lịch sử (2013-2023) nhưng cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tổng công ty bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu, công sức và với tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã đạt được kết quả thật đáng tự...